Attention Please, All Our Members! Please Don't Write Anything In Myanmar On This Blog. Please Write In Arakan and English.

Monday, August 17, 2009

ဆရားၾကီးဦးဦးသာထြန္းပံုႏွင့္ သူ၏အုတ္ဂူပံု


Read more...

Wednesday, August 12, 2009

ရခိုင္စာပီ


ရခိုင္စာပီလို႔ ေျပာလိုက္ေက ကြိကြိေခ် ေကာက္ေကာက္ေခ် အကၡရာတိကို ၿပီးပနာျမင္တတ္ ကတ္စြာက ရခိုင္သားတိ အေလ့အက်င့္ျဖစ္နီယာ။ အကၡရာနန္႔ စာပီမတူဆိုစြာကို သတိထားေရလူ က နည္းေရ။ ယင္းအတြက္ ဇာမာလဲ ရခိုင္စာပီ ဗမာအကၡရာနန္႔တည္းဗ်ယ္ ရီးနီကတ္ေတဂါးလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ပန္ယာ။ ေယခါ အရာတစ္တိုင္က မဟုတ္ေ၀း ေဒခ်င့္စြာ ရခိုင္စာလို႔ တုန္႔ျပန္ ကတ္ေတ။ ရယ္ဖို႔ေလ့ေကာင္းယင့္။ ဇာပိုင္ပင္ေျပာေျပာ ေအဂုရိုက္ျပနီေရ အကၡရာကို ရခိုင္က ဗမာထက္ေစာပနာ သံုးနီခစြာေဒါ့ခါ ျငင္းမလြတ္ အမွန္။ ေယဒါေလ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ဗမာတိက တီထြင္ပစ္ကတ္ေတအတြက္ ေဒခ်င့္စြာ ဗမာအကၡရာဆိုေကေလ့ အကၽြႏု္ပ္ မျငင္းပါ။


ေအနီရာမာ ေျပာခ်င္စြာက အကၡရာနန္႔ စာပီမတူစြာကို ေျပာခ်င္စြာ။ အိန္းဂလိခ်္မာ အကၡရာကို Alphabet လို႔ေခၚေရ စာပီကို Literature လို႔ေခၚေရ။ ေဒခ်င့္ႏွစ္ခုက မတူ။ အကၡရာဆိုစြာ စာပီမဟုတ္၊ စာပီဆိုစြာ အကၡရာ မဟုတ္။ မတူေကေလ့ ခြဲပစ္လို႔မရ၊ ေဒခ်င့္ႏွစ္ခုကိုေပါင္းမ စာပီတစ္ခု ရုပ္လံုးေပၚဖို႔။ Alphabet အကၡရာဆိုစြာ Languageဆိုေရ ဘာသာစကားတစ္ခုက ေပါက္ဖြားလာေရ Literature စာပီကို မွတ္တမ္းတင္ထားဖို႔ Symbol သေကၤတတိ ျဖစ္ကတ္ေတ။ ယင္းအတြက္ လူမ်ိဳးအမ်ားႀကီး ႏိုင္ငံတိအမ်ားႀကီးက အကၡရာတစ္ခုတည္းကို သံုးနီကတ္ေကေလ့ စာပီကမတူ အျခားအျခားစီရာ။

Latin သုိ႔မဟုတ္ Roman လို႔ေခၚေရ အကၡရာကို တစ္ကမၻာလံုးသံုးနီကတ္ေတ၊ Roman အကၡရာကို အသံုးျပဳနီကတ္ေတ ႏိုင္ငံတိကို အေမရိက၊ ယူရို၊ အာယွ၊ အာဖရိက နီရာတိုင္းမာ တြိႏိုင္ေရ။ နိ႔စိုင္ေျပာဆိုနီကတ္ေတ အိန္းဂလိခ်္ဘာသာစကးကုိေလ့ Roman အကၡရာနန္႔ ရီးထားစြာဗ်ယ္။ အိန္ဂလန္၊ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီရို႔တိမာ Roman အကၡရာကိုသံုးေရ။ ေဒေကေလ့ေသာ့ English Literature ေရ Italian Literature မဟုတ္။ အဂၤလိပ္စာပီဆိုစြာက အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ႏွလံုးသားနန္႔ ခံစား၊ ရွာဖြီပနာ သိဟိနားလည္ သေဘာေပါက္ထားေရ အေၾကာင္းအရာတိကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနန္႔ ရီးထားစြာကို ဆိုလိုေရ။ အီတလီစာပီဆိုစြာေလ့ ယပိုင္ဗ်ယ္ အီတလီလူမ်ိဳး႐ို႔ ႏွလံုးသားနန္႔ ခံစားထားေရခံစားခ်က္တိ တြိဟိခ်က္တိ ပညာရပ္တိကို အီတလီဘာစကားနန္႔ မွတ္တမ္းတင္ထားေရ စာပီကို အီတလီစာပီလို႔ေခၚေရ။ ယင္းအတြက္နန္႔ အကၡရာတစ္ျခား စာပီတစ္ျခား။

မေလးယွား၊ အိန္ဒိုနီးယွားရို႔မာေလ့ Roman အကၡရာကိုသံုးေရ၊ လူအမ်ားစုက Roman အကၡရာလို႔ မသိကတ္၊ အိန္းဂလိခ်္ အကၡရာထင္နီကတ္ေတ။ ထင္ခ်င္ပိုင္ထင္ အိန္းဂလိခ်္စာပီေရ မေလးယွား စာပီမဟုတ္စြာကေဒါ့ခါ ေသခ်ာေရ။ မဟုတ္ထင္ေက ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စိုင္းစားၾကည့္။

ေအနိ႔ရခိုင္အကၡရာနန္႔ ဗမာအကၡရာ တူခ်င္ပိုင္ လူလီပတ္စီ၊ ရခိုင္ဘသာစကားနန္႔ ရီးေရစာသည္ သာလ်င္ ရခိုင္စာပီျဖစ္ေတ။ ဗမာပိုင္ရီးထားစြာေရ ရခိုင္စာပီမဟုတ္။ ယေက ရခိုင္မာ စာပီဟိလား လို႔ မိန္းခ်င္ေရလူတိ ဟိခ်င္ဟိကတ္ဖို႔၊ ဟိေရ ဇာတိေလ့ သိန္ကန္မီရႊန္းလိုက္ရတု၊ ေမဓပညာ ေမာ္ကြန္း၊ ရခိုင္မင္းသမီးဧည့္ခ်င္း၊ တန္ခိုးဆရာထြန္းသာျခင္းတိေရ ရခိုင္စာပီတိျဖစ္ကတ္ေတ။

သွ်ိက္စပီးယားရီးေရ ျပဇာတ္တိ အဂၤလိပ္စာပီမာ အေရးႀကီးေရပိုင္ ေအထက္မာေဖာ္ျပခေရ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ ဧည့္ခ်င္း၊ သာျခင္းတိကေလ့ ရခိုင္စာပီအတြက္ သွ်ိက္စပီးယား လက္ရာတိထက္ တန္ဖိုးႀကီးေရ။

နိဂံုးခ်ဳပ္အနီနန္႔ေျပာရဖို႔ဆိုေက ဗမာနန္႔အကၡရာတူျခင္း မတူျခင္းေရ ရခိုင္စာပီအတြက္ အေရးႀကီးေရ အရာတစ္ခုမဟုတ္ပဲ ရခိုင္ဘာသာစကားနန္႔ ရီးသားျခင္းရာ ရခိုင္စာပီအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္႔ ရခိုင္ဘုန္းႀကီး ရခိုင္သား ရခိုင္သမတိ ရခိုင္ဘာသာစကားနန္႔ စာတိအမ်ားႀကီး ရီးႏိုင္ကတ္ပါစီ။

ရခိုင္စာပီတိုးတက္ပါစီလို႔ ဆႏၵျပဳလ်က္
ေတာဘုန္းႀကီး

Read more...

Sunday, July 19, 2009

တိုးတက္သာယာ ၿပည္ရကၡာ

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
စားစရာမဟိ၊
တပူမွာႏွစ္ပူထပ္ေတ
မီး၊ရီလည္းမဟိ...။

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
ဝတ္စရာမဟိ၊
ခ်မ္းလိုက္ေတခခိုက္တုန္းေကလည္း
ပဆိုးလည္းမဟိ...။

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
ႏႈိင္းယွဥ္စရာမဟိ၊
ေၿပာေရခါရခိုင္စကား
႐ြီးလိုက္ေက ပထြီးဘားကငွါး...။

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
လယ္ယာၿမီေပါ၊
ထြန္စရာၿမီမဟိေက
တိုင္းတပါးကိုလား...။

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
လမ္းတိကေကာင္း၊
ဝမ္းပူမကားႏွင့္လားေက
လမ္းမွာထြက္က်ဖုိ႔ဂါ...။

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
ၾကည့္ကတ္ပါဖိ၊
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ကၽြန္ဘဝမွာ
ခြီးထက္ဆိုးယင့္....။

..................

ပန္းဇင္း ေဂါင္းေဗ်ာင္
အေနာက္႐ိုးမ

၂၀-၇-၂၀၀၉
၁၀:၀၂ am

Read more...

ကၽြန္ဘဝရခိုင္ၿပည္

မိစၦာေအာက္သား ခြီးမသားတိ
ငါ့႐ို႕ကိုကၽြန္ၿပဳ ၿပည္ကိုလုပနာ
က်င့္ခ်င္ပိုင္က်င့္ ခြီးထက္မိုက္ယင့္...။

႐ႊီၿပည္ကထြက္ မ်ားၿပားလွစြာ
ရတနာကို အညာကိုေၿပာင္း
သူ႐ို႕လူမ်ဳိး ဝမ္းစာရဖို႔
တိုက္ေဆာက္ဖို႔အတြက္
ရခိုင္သားတိ သြီးနန္႔ေခၽြးနန္႔
႐ွာထားရိကၡာ ဝမ္းစာတိကို
အဓမၼသိမ္းယူ ခြီးပိုင္မူေရ
မိစၦာေအာက္သား စစ္ခြီးမ်ား…။

ရခိုင္ပင္လယ္ ယင္းကမ္းၿခီက
ဓာတ္ေငြိ႔သဘာဝ ထြက္ၿပန္ၾကလည္း
ေအာက္သားစစ္ခြီး မိစၦာမ်ဳိးတိ
တိုက္ယူၿပီးကာ သိမ္းက်ဳံးလာလို႔
ကၽြန္ၿပဳခံထား ရခိုင္သားတိမွာ
ဆီးမီးခြက္ေခ်ေတာင္ မထြန္းေၿပာင္ႏိုင္…။

ထိို..႐ွိအခါက
ကိုယ့္တိုင္းကိုယ့္ၿပည္ ကိုယ့္ဌာနီကို
ရခိုင္ဘုရင္ ထီးၿဖဴအုပ္ခ်ဳပ္
မင္းလုပ္စဥ္က ငါ့႐ို႕မြီးရာ
ၿပည္ရကၡာမွာ ဘုရားေက်ာင္းကန္
ဇာတီပုထိုးတိ ႐ႊီေရာင္ငြီေရာင္
ထထိန္ေၿပာင္ခ ခန္႔နားခရ
ထင္႐ွားစြ…။


ေအနိန္႔ခ်ိန္ခါ ၿပည္ရကၡာကို
ေအာက္သားယုတ္မာ ခြီးမိစၦာတိ
သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြီးပိုင္ယုတ္လို႔
ေက်ာင္းကန္ဘုရား ဇာတီမ်ားမွာ
ထံုးၿဖဴမဟိ ရညွိတိတင္နိန္
ဇာတီတိကို ၿပန္ပ်င္ေရပိုင္
ဟန္တိေဆာင္လို႔ ႐ွိေဟာင္းအမြီ
မြီသရီကိုလည္း ခိုးယူနိန္ေရ…။

အို..ရကၡမ႑ိဳင္ ၿပည္ရခိုင္သား
လူအမ်ား႐ို႕...
“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မြီးနိ႔၊ အာဇာနီနိ႔
လြတ္လပ္ေရးနိ႔၊ ေဒၚစုမီြးနိ႔”
နိန္႔ေပါင္းမ်ားစြာ ရခိုင္သားတိ
Gtalk ကနီ Message တင္ေရ
Mail ကနီပနာ Forward လုပ္ေတ
ေဖသာကုန္ခံပနာ က်င္းပပါေရ
ရခိုင္သားတိ အသိတရား
သတိထားပနာ စဥ္းစားပါကတ္...။

ရခိုင္သား/သူတိ ယင္းခြီးတိကို
သတိတရ တမ္းတနိန္သမွ်
ကာလပတ္လံုး ရခိုင္ၿပည္မ
ကၽြန္ဘဝက ႐ြတ္ဖို႔အေရး
ဝီလာဝီေရ မွတ္ထားလီဖိ...။

............

ပန္းဇင္း ေဂါင္းေဗ်ာင္
အေနာက္႐ိုးမ

၁၉-၇-၂၀၀၉
၁၆:၄၆ pm

Read more...

Saturday, July 18, 2009

ေဝဒနာမိတၱဴ

ရီအိုင္မွာနစ္လို႔
ဘဝတံုးဖို႔ၿဖစ္နိန္ေရ
ပ်ားေခ်တေကာင္…။

အသက္တေခ်ာင္း
မသီေကာင္းလို႔
သနားက႐ုဏာစိတ္ေခ်နန္႔
လက္ေခ်နန္႔ဆယ္ယူလို႔
အသက္ေဘးကလြတ္ေအာင္
ငါကယ္တင္ဖူးခေရ…။

သီဖို႔ၿဖစ္နိန္ ထိုအခ်ိန္က
ကယ္ပါကူပါ တဇာဇာနန္႔
အီးေယာင္ကူပါ ဘာဘာကူပါ
လူတိကူပါ ေအာ္နိန္ပါယင့္…။

ယေကေလ့သင့္
ရီကကယ္ပနာ ႐ႊတ္လိုက္ေရေနာက္
သူ႔ေက်းဇူးသွ်င္ အသက္သွ်င္၏
ႏုနယ္လက္ေခ် အသြယ္သြယ္ကို
အဆစ္သုတ္ပနာ အဝီးတနိန္ရာသို႔
သူကပ်ံလို႔ လားခယင့္…။

…………

ေမာင္ပန္းဇင္း (ပညာၿမီ)
၁၈-၇-၂၀၀၉
၁၈:၃၁ pm

Read more...

Thursday, July 16, 2009

မေၾကာက္ေက့

ေၿပာလိုက္ေကေတာ့ခါ
ရခိုင္စကား
႐ြီးလိုက္ေတာ့ခါ
မ်န္မာစာ...။

သူေၿပာေရစကား
နားေထာင္ဖူးလား
“အေခ်ဘဝက
ရခိုင္စာကို မသင္ခရလို႔
ရခိုင္စာကို
မ႐ြီးတတ္လတ္...။”

ဇာခ်င့္လဲ “ရခိုင္စာ”
ဇာခ်င့္လဲ “ရခိုင္စကား”
ခြဲၿခားလို႔ရာမသိပါေက
ဇာပိုင္ယွင္းၿပရဖို႔လဲ...။

ယေကေလ့သင့္
ငါသိသေလာက္
ငါယွင္းၿပေမ
အိုမိတ္ေဆြ...။

မင္း႐ို႕ငါ့႐ို႕ အေခ်ဘဝက
“က,ၾကီး၊ ခ,ေခြး”စေရဗ်ည္းတိ
႐ြီးခကတ္ေစာ္ ငါ့ဘိုးဘြားတိ
သံုးလာကတ္ေတ ရခိုင္စာေယ...။

အကၡရာတူလို႔
မ်န္မာစာလို႔ မင္းထင္ေရလား
သူငယ္ခ်င္း...။

ရခိုင္လီသံ အမွန္ကန္႔နန္႔
႐ြီးသားပါေက
ရခိုင္စာမဟုတ္လို႔
ဇာသူတိက ေၿပာဖို႔လဲ....။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္
ကိုယ့္စာပီကို သူမ်ားဘားက
ခိုးထားေရလို႔ မထင္ဘဲနန္႔
နိန္႔စဥ္သံုးနိန္ လီသံဒိန္နန္႔
နိန္႔စဥ္သံုးၿငား ေဝဟာရမ်ားနန္႔
သတၱိဟိဟိ ႐ြီးလိုက္ဖိေယ
ငါ့႐ို႕ဟိေရ အားမငယ္ေက့....။

..................

ေမာင္ပန္းဇင္း (ပညာၿမီ)

၁၆-၇-၂၀၀၉
၂၂:၁၈ pm

Read more...

Sunday, July 12, 2009

Who?

Kills many monks, and commits
The offence of causing schism in monastic order,
But not Devadattha…

Destroys the Buddha Images,
But not Osamabinladen…

Lives under the ground,
But not King Yama…

Be a leader of genocide,
But not Hitler…

Eats human flesh,
But not Porisada…

Be with horn,
But not an ox…

Beats everyone and everything,
But not a mad dog…

-----------
Kyauk-roe-thar-chay

12-10-2007

Read more...

About This Blog

About This Blog

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP